จดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำได้หรือไม่

จดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำได้หรือไม่

ในบทความนี้จะมาไขข้อข้องใจกันเกี่ยวกับ จดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำเองได้หรือไม่ นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจผ่านการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบแล้ว ยังสามารถสร้างความมั่นใจทางธุรกิจในการทำธุรกรรมกับลูกค้าได้โดยการจดทะเบียนบริษัทอีกด้วย โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล 

ดังนั้น เมื่อเจ้าของธุรกิจพร้อมที่จะจดทะเบียนบริษัท และเจ้าของธุรกิจมีเวลา หรืออาจมีผู้ช่วยก็สามารถ จดบริษัทด้วยตัวเองได้ แต่ในทางกลับกัน หากเจ้าของธุรกิจ จดบริษัทด้วยตัวเอง อาจจะทำให้เสียเวลาในการดำเนินธุรกิจ หรืออาจกระทบการจัดการธุรกิจ จะส่งผลทำให้รายได้ที่จะเข้ามาสะดุด ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้เช่นกัน

นอกจากนี้ หากเจ้าของธุรกิจจะจดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำได้  2 วิธี คือ ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน ที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยื่นจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นลองไปศึกษาพร้อมๆ กันดังนี้

จดบริษัทด้วยตัวเองมีหลักการจองชื่อบริษัทอย่างไร 

1.การตั้งชื่อบริษัท ก่อนที่จะยื่นจองชื่อบริษัท เจ้าของธุรกิจต้องตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการก่อน โดยชื่อจะต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนไปแล้ว ไม่ใช้คำหยาบคาย หลีกเลี่ยงชื่อที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ และหน่วยงานราชการ เพราะตามหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล ได้ระบุไว้ว่าจะต้องไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.1 พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต

1.2 ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง

1.3 ชื่อประเทศ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ และอยู่หน้าคำว่า “จำกัด”

1.4 ชื่อที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินการ

2.ขั้นตอนการจองชื่อบริษัท การตรวจสอบชื่อ ซึ่งการจองชื่อบริษัทสามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ จองผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และจองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากจองชื่อนิติบุคคลจะเป็นผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการในกรณีบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อก็ได้ แต่บุคคลนั้นต้องเป็นผู้ลงนามในใบอนุมัติจองชื่อดังกล่าว

นอกจากนี้ยังสามารถจองชื่อได้ถึง 3 ชื่อด้วยกัน แต่จะได้รับการพิจารณาชื่อแรกก่อน หากชื่อแรกซ้ำหรือไม่ผ่านเกณฑ์ ทางนายทะเบียนก็จะพิจารณาชื่อในลำดับถัดไปแทน

จดบริษัทด้วยตนเองมีขั้นตอนอะไรบ้าง

ขั้นตอนการจดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำตามรายละเอียดที่จะอธิบายดังต่อไปนี้

1.จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่คิดจะจัดตั้งขึ้นนั้น มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้น โดยทุกคนต้องถือคนละ 1 หุ้นหรือมากกว่า

2.จากนั้นเมื่อทำการขายหุ้นบริษัทจนครบแล้ว จะต้องดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม

3.จัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท 

4.เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทและแต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการงานทั้งหมด ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมรับไปดำเนินการต่อไป

5.กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้น ชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

6.เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นครบแล้ว กรรมการต้องทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัท และนำเอกสารประกอบไปจดบริษัทด้วยตนเอง ภายใน 3 เดือน หลังจากการประชุมตั้งบริษัท ได้ 2 ช่องทางคือ ยื่นขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารต่อนายทะเบียนที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยื่นขอจดทะเบียนบริษัททางอินเตอร์เน็ต

7.รอรับเอกสารหลักฐานจากนายทะเบียน ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ซึ่งหลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว เจ้าของธุรกิจจะต้องเจอกับอะไรบ้างนั้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ ภาษีเงินได้นิติบุคคล …ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

1.ในกรณีของบริษัทจำกัด ใช้เอกสารดังนี้ คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1) แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี) หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้หากบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไม่ถึง 50% ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

2.กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสารจะประกอบด้วย รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ลงนาม และผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวนเงินทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งต้องระบุชัดเจน ละเอียดครบถ้วน หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

บทสรุป จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นการจดทะเบียนบริษัทยังมีรายละเอียดอีกมาก โดยเฉพาะเอกสารต่างๆ ที่เจ้าของธุรกิจต้องทำความเข้าใจอีกมาก ดังนั้นหากว่าเจ้าของธุรกิจต้องการความสะดวกและประหยัดเวลา แนะนำให้ใช้สำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ก็เป็นทางเลือกที่ดี