จำเป็นด้วยหรือ?…ต้อง จดทะเบียนเพิ่มสาขา โรงงาน

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับเจ้าของที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัท เพิ่ม

จดทะเบียนเพิ่มสาขา เมื่อผู้ประกอบการดำเนินกิจการมาถึงจุดที่วางเป้าหมายเอาไว้แล้ว และมีแนวโน้มที่กิจการมีการขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจที่มีเติบโตขึ้น ทำให้พื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในธุรกิจ เช่น  สถานที่ผลิตสินค้า โกดังเก็บของ หรือต้องมีพื้นที่หน้าร้านเพื่อขายสินค้า จึงทำให้ต้องมีการขยายสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

และสิ่งที่ตามมาเมื่อมีการขยายสาขาการผลิตมากกว่า 1 แห่ง นั่นคือเรื่องของ การจดทะเบียนเพิ่มสาขาโรงงานผลิต ยกเว้นในกรณีสถานที่ประกอบการหรือโรงงานใช้ประกอบกิจการไม่ถาวรหรือเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นสถานประกอบการจึงไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แล้ววิธีการรวมถึงขั้นตอนการ จดทะเบียนเพิ่มสาขา โรงงานผลิต มีอะไรบ้างลองมาติดตามอ่านกันได้ดังนี้ 

โรงงานแบบไหนที่สามารถเพิ่มสาขาได้

โรงงานผลิตสินค้าที่มีลักษณะเข้าข่ายสามารถจดทะเบียนเพิ่มสาขาได้ จะต้องเป็นโรงงานที่ผู้ประกอบการใช้ผลิตสินค้าอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้หมายรวมถึงโรงงานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย โดยสถานประกอบการที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ใช้ประกอบกิจการ เช่น หน้าร้านขายสินค้า
  • ใช้ในการผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงานผลิตสินค้า
  • ใช้เป็นคลังเก็บสินค้า เช่น โกดังเก็บสินค้า

แต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า หากสถานที่ตั้งใช้ประกอบกิจการหรือโรงงานเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่ถือเป็นสถานประกอบการ ซึ่งถ้าหากทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวนี้ใช้เป็นเพียงสถานที่ตั้งชั่วคราว ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาเช่นกัน

โรงงานแบบไหนที่ไม่สามารถเพิ่มสาขาได้

นอกจากสถานที่ตั้งที่ใช้ประกอบกิจการเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาแล้ว ยังมีลักษณะสถานประกอบการอีกหลายรูปแบบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา ดังนี้

จ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ให้ โดยไม่มีพนักงานของกิจการไปปฏิบัติงาน หรือให้บริการลูกค้าเลย หลังจากผลิตเสร็จผู้รับจ้างผลิตก็ส่งสินค้าคืนให้กับกิจการ ลักษณะนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขสถานประกอบการประจำ จึงไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา 

การเช่าโกดังเก็บสินค้า และผู้รับฝากรับผิดชอบในการดูแลรักษาสินค้าของกิจการ หากเกิดการเสียหาย สูญหาย ผู้รับฝากต้องรับผิดชอบ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการให้บริการรับฝากทรัพย์ รวมทั้งกิจการไม่มีสิทธิครอบครองคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้า จึงไม่ถือเป็นสถานที่เก็บสินค้าประจำ และไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา

กิจการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานก่อสร้าง หรือที่อยู่อาศัยเพื่อก่อสร้างบ้าน คอนโดให้กับลูกค้า เมื่อสร้างเสร็จก็ย้ายออกจากหน่วยก่อสร้างนั้นๆ ซึ่งถือเป็นหน่วยก่อสร้างชั่วคราว ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา

ขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มสาขาโรงงานผลิต 

ขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มสาขาโรงงานผลิต ต้องยื่นเอกสารขอจด 2 สถานที่ด้วยกัน คือ กรมสรรพากร  ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มไม่น้อยกว่า 15 วัน และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา ดังนี้

1.จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ กรมสรรพากร

– แบบ ภ.พ. 09 จำนวน 5 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด

– แผนที่ตั้งสาขาบริษัทที่เพิ่มใหม่ 1 ชุด

– สำเนาสัญญาซื้อขาย 1 ชุด (กรณีซื้อสำนักงาน)

– สำเนาสัญญาเช่า 1 ชุด (กรณีเช่าสำนักงาน)

– หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ 1 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน/ผู้ให้เช่าผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน/ผู้ให้เช่า จำนวน 1 ชุด

– รูปถ่ายบริษัท 3 รูป

– รูประยะไกลให้เห็นป้ายชื่อบริษัทและป้ายบ้านเลขที่ในรูปเดียวกัน

– รูปถ่ายระยะไกลให้เห็นทั้งตัวอาคาร

– รูปถ่ายภายในอาคาร

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถไปขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาเองได้)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถไปขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาเองได้)

2.จดทะเบียนสาขาเพิ่มที่ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

 แบบ บอจ.1

– หนังสือรับรองการจดทะเบียน

– แบบ บอจ.4

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถไปขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาเองได้)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถไปขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาเองได้)

  เมื่อมีการเพิ่มกำลังการผลิต จำเป็นต้องเพิ่มโรงงานมากกว่า 1 แห่ง และตรงตามเงื่อนไขข้างต้น  จะต้องทำการจดทะเบียนเพิ่มสาขา ซึ่งถ้าหากดำเนินการเปิดโรงงานโดยไม่แจ้งเพิ่มล่วงหน้า ก็จะมีค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาท และยังส่งผลเสียต่อการนำรายจ่ายไปใช้ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย อย่างเช่น ในใบกำกับภาษีต้องมีการระบุสาขาที่ใช้ใบกำกับภาษีซื้อ หากระบุไม่ตรงสาขาที่ต้องเคลมภาษีซื้อ ทางสรรพากรอาจตีเป็นภาษีซื้อต้องห้าม รวมถึงทำให้เกิดเป็นช่องโหว่ให้สรรพากรพบความผิดปกติ เรื่องการเพิ่มสถานประกอบการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและหากตรวจสอบเจอในภายหลังอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้  

กล่าวโดยสรุป ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อเปิดโรงงานกำลังการผลิตถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งโรงงานจำเป็นต้องรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น การขยายเพิ่มสาขาโรงงานก็จำเป็นต้องทำ ดังนั้นเจ้าของกิจการควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง รวมถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการยื่นเอกสารมีขั้นตอนที่มีความซับซ้อนอยู่มาก เจ้าของกิจการควรเดินเรื่องการเพิ่มสาขาให้เสร็จก่อนการเปิดโรงงาน เพียงเท่านี้ก็จะสร้างความสบายใจให้กับเจ้าของธุรกิจได้   แต่ถ้ามองว่าการจัดการเพิ่มสาขาโรงงานมีความยุ่งยากไม่อยากลงมือทำเอง สามารถว่าจ้างสำนักงานบัญชีมืออาชีพเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้เช่นกัน