นิติบุคคลอย่าลืม ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

นิติบุคคลอย่าลืม ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

เมื่อเจ้าของกิจการตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการจัดทำภาษีนิติบุคคล เพื่อยื่นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบาทสำคัญของภาษีนิติบุคคล คือภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิ 

นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี กิจการจะต้องยื่นภาษีครึ่งปี หรือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ซึ่งข้อมูลที่กิจการจะต้องนำมาประกอบการยื่นแบบหลักเกณฑ์ ทางกิจการจำเป็นต้องทราบและดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อไม่ให้กิจการสะดุดจากการตรวจสอบของกรมสรรพากร 

 ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) คืออะไร ยื่นภาษีครึ่งปี เมื่อไหร่  

ภ.ง.ด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นแบบฟอร์มที่บริษัทหรือห้างร้านนิติบุคคลต้องกรอกแจ้งรายละเอียดลงไปเพื่อยื่นให้กับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีครบ 12 เดือน มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี) 

โดยช่วงเวลายื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) หากยื่น ภ.ง.ด.51 แบบกระดาษ วันสุดท้าย ภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี แต่ถ้ายื่นแบบ Online ผ่านระบบ E-FILING ที่เว็บไซส์ กรมสรรพากร จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ ชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน โดยยื่นวันสุดท้ายภายใน 8 กันยายน ของทุกปี

ใครที่ต้องยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) และใครที่ไม่ต้องยื่นแบบบ้าง

ผู้มีหน้าที่ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนั้น ได้แก่ 

– บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

– บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

– ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์

– ได้รับอนุมัติให้มีผู้สอบทานงบการเงิน 

– มีรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

และกรณีไหนบ้างที่ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 

– กรณีรอบระยะเวลาบัญชีปีแรกที่มีกำหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน 

– กรณีรอบระยะเวลาบัญชีปีสุดท้ายมีกำหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน 

– สำหรับบริษัท, ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบเวลาบัญชีโดยรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมี กำหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ “แนวทางวางแผน ภาษีนิติบุคคล

การประมาณกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีขาดไปเกิน 25% ทำอย่างไรดี

ข้อผ่อนปรนในกรณีที่บริษัทได้ยื่นกำไร (ขาดทุน) สุทธิขาดไปเกินกว่า 25% หากมีเหตุอันสมควรตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้ก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม 20% แต่อย่างใด ส่วนในกรณีได้ประมาณการกำไร (ขาดทุน) เกินกว่า 25% โดยไม่เข้าข่ายอันสมควร จะต้องเสียเงินเพิ่ม 20% ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

แต่หากได้ ประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25% โดยไม่เข้าข่ายเหตุอันสมควร กฎหมายก็ได้มี ทางออกโดยที่ไม่ต้อง เสียเงินเพิ่มถึง 20% หากเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ เหตุอันสมควรที่กรมสรรพากรยอมรับได้ กรณีได้ประมาณการกำไรสุทธิ ตามแบบ (ภ.ง.ด.51) ขาดไปเกินกว่า 25% แต่ไม่ต้องเสียภาษีเงินเพิ่มดังนี้ 

1.เสียภาษีไว้ไม่น้องกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีที่ชำระตาม (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ 

3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดต่ำลง เกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต่ำลง 

4. ค่าใช้จ่ายลดต่ำลงเกิดจากมีการปรับปรุงบริหารงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

5. การส่งสินค้าส่งออกอาจจะไม่แน่นอน ทั้งปริมาณ และราคาสินค้า 

6. ปริมาณ และราคาของสินค้าที่มีการเพิ่มสูงขึ้นเกิน

โดยให้ผู้เสียภาษีอากรทําหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่ทําให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า 25% ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากการประกอบกิจการ

เช็กค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ช้ากว่ากำหนด

ในกรณีหากลืมยื่นภาษีครึ่งปีหรือยื่นเกินกำหนด จะมีบทลงโทษอะไรบ้าง ลองมาดูกันดังนี้

– กรณียื่นรายการและชำระภาษีจากประมาณการ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ โดยแสดงการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน 25% ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20% ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ (มาตรา 67 ตรี)

– กรณียื่นรายการและชำระภาษีจากกำไรสุทธิจริง โดยยื่นรายการและชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้องโดยไม่มีเหตุสมควร ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องชำระขาดไป ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ชำระไว้ขาด

– กรณีไม่ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) หรือไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา และมีภาษีที่ต้องชำระขาดไปต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีก 20% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

– กรณีไม่ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) หรือไม่ยื่นภายในกำหนดเวลาเว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย

– กรณียื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ใน 7 วัน นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดยื่นรายการ ต้องมีโทษปรับ 1,000 บาท แต่ถ้าภายหลัง 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการต้องมีโทษปรับ 2,000 บาท 

– กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีการรับผิดชอบเพิ่มตาม มาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรเริ่มวางแผนการชำระภาษีไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อประโยชน์ของกิจการ โดยแนะนำให้เลือกที่การประมาณการกำไรสุทธิ และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้
“ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร เพียงเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาที่ต้องโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และยื่นคำร้องขอพิจารณาลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง