เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรให้ถูกต้อง

ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของประชาชนส่วนใหญ่ยังมีไม่มากนัก ดังนั้นการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป และแนะแนวทางการวางแผนการเสียภาษีเป็นสิ่งจำเป็น โดยการเตรียมข้อมูลทุกอย่างให้พร้อม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อเสียภาษีได้อย่างประหยัดมากที่สุด และถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี  ดังนั้น วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรให้ถูกต้อง แบบเข้าใจง่าย และมีประสิทธิผลดังนี้ ลักษณะรายได้ประเภทต่างๆ  ผู้มีเงินได้จะมีกลุ่มอาชีพที่ไม่เหมือนกัน รายได้ที่เข้ามาก็แตกต่างกัน ดังนั้น ต้องแยกก่อนว่าแต่ละบุคคล แต่ละอาชีพจัดอยู่ในประเภทของเงินได้แบบใด เพื่อจะได้เลือกถูกว่าสามารถนำอะไรมาเป็นค่าใช้จ่ายในการหักลบรายได้ได้บ้าง อธิบายได้ดังนี้ 1.เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บําเหน็จ บํานาญ ค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง เป็นต้น 2.เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 ได้แก่ ค่าจ้างทั่วไป เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เป็นต้น  3.เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ ค่ากู๊ดวิลล์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  4.เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4…

จำเป็นด้วยหรือ?…ต้อง จดทะเบียนเพิ่มสาขา โรงงาน

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับเจ้าของที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัท เพิ่ม จดทะเบียนเพิ่มสาขา เมื่อผู้ประกอบการดำเนินกิจการมาถึงจุดที่วางเป้าหมายเอาไว้แล้ว และมีแนวโน้มที่กิจการมีการขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจที่มีเติบโตขึ้น ทำให้พื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในธุรกิจ เช่น  สถานที่ผลิตสินค้า โกดังเก็บของ หรือต้องมีพื้นที่หน้าร้านเพื่อขายสินค้า จึงทำให้ต้องมีการขยายสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และสิ่งที่ตามมาเมื่อมีการขยายสาขาการผลิตมากกว่า 1 แห่ง นั่นคือเรื่องของ การจดทะเบียนเพิ่มสาขาโรงงานผลิต ยกเว้นในกรณีสถานที่ประกอบการหรือโรงงานใช้ประกอบกิจการไม่ถาวรหรือเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นสถานประกอบการจึงไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แล้ววิธีการรวมถึงขั้นตอนการ จดทะเบียนเพิ่มสาขา โรงงานผลิต มีอะไรบ้างลองมาติดตามอ่านกันได้ดังนี้  โรงงานแบบไหนที่สามารถเพิ่มสาขาได้ โรงงานผลิตสินค้าที่มีลักษณะเข้าข่ายสามารถจดทะเบียนเพิ่มสาขาได้ จะต้องเป็นโรงงานที่ผู้ประกอบการใช้ผลิตสินค้าอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้หมายรวมถึงโรงงานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย โดยสถานประกอบการที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า หากสถานที่ตั้งใช้ประกอบกิจการหรือโรงงานเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่ถือเป็นสถานประกอบการ ซึ่งถ้าหากทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวนี้ใช้เป็นเพียงสถานที่ตั้งชั่วคราว ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาเช่นกัน โรงงานแบบไหนที่ไม่สามารถเพิ่มสาขาได้ นอกจากสถานที่ตั้งที่ใช้ประกอบกิจการเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาแล้ว ยังมีลักษณะสถานประกอบการอีกหลายรูปแบบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา ดังนี้ จ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ให้ โดยไม่มีพนักงานของกิจการไปปฏิบัติงาน หรือให้บริการลูกค้าเลย หลังจากผลิตเสร็จผู้รับจ้างผลิตก็ส่งสินค้าคืนให้กับกิจการ ลักษณะนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขสถานประกอบการประจำ จึงไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา  การเช่าโกดังเก็บสินค้า และผู้รับฝากรับผิดชอบในการดูแลรักษาสินค้าของกิจการ หากเกิดการเสียหาย สูญหาย…