ใครควรจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บ้าง

การจัดเก็บภาษีอากรของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ ของรัฐ นอกจากนี้ภาษีอากรยังเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการกระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจการค้า รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน อย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ใช้ในประเทศไทยก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแบบการบริโภค ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร    ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ และจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 สำหรับการส่งออกอยู่ในอัตราร้อยละ 0 ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือการให้บริการที่อยู่ในการบังคับของภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ามีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ก็จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยให้ยื่นจดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท แต่ถ้าหากมีรายได้ตลอดทั้งปีเท่ากับ 1.8 ล้านบาทพอดี ยังถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ยังไม่ต้องจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม และหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อขายสินค้าหรือบริการจะต้องออกใบกำกับภาษีเพื่อที่จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า หรือการบริการพร้อมทั้งให้ใบกำกับภาษีแก่ผู้ซื้อสินค้า  และผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้กรมสรรพากรทุกๆ เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีใครบ้าง  ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือบุคคลดังต่อไปนี้  1.ผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ นิติบุคคล ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ…