ยื่นภาษี : จำเป็นหรือไหม? รายได้เท่าไหร่ต้องยื่นภาษีที่คุณต้องรู้

เมื่อมีรายได้จะยื่นหรือไม่ ยื่นภาษี ดี?  บุคคลในทุกอาชีพที่มีเงินได้ล้วนมีหน้าที่เสียภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนไม่ว่าในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีจะมีบทลงโทษตามมา โดยผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยระบุถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงและการใช้สิทธิ์ประโยชน์ เช่น การขอคืนภาษี เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีคนจำนวนมากเกิดความสับสนและยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการยื่นภาษี บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่า การ ยื่นภาษี = การเสียภาษี แต่ในความเป็นจริงเมื่อคุณมีรายได้ทั้งปีไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีคุณก็ยังต้อง ยื่นภาษี อยู่ดี แล้วรายได้เท่าไรถึงจะเสียภาษี เป็นคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ ดังนี้ รู้หรือไม่…มีรายได้ถึงเกณฑ์ไม่ยื่นภาษีมีความผิดตามกฎหมาย กรณีมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องยื่นภาษี หากไม่ยื่นภาษีถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยต้องระวางโทษค่าปรับยื่นแบบล่าช้าตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากรดังนี้ หมายเหตุ : ถ้าคำนวณแล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระ กรมสรรพากรจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ของยอดภาษีที่ต้องเสียต่อเดือน   ผู้มีรายได้แบบไหน ที่ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี บุคคลธรรมดา ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยไม่จำกัดอายุ ความสามารถ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา และไม่ว่าบุคคลนั้น จะเป็นผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ภิกษุ สามเณร คนวิกลจริต และจะมีถิ่นที่อยู่ในหรือต่างประเทศก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวมีเงินได้ กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล…