บัญชีเงินเดือน คืออะไร ใครบ้างที่ต้องทำ

การจ่ายเงินเดือน ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานทางด้านบัญชีที่สำคัญ ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายของบริษัท และข้อมูลดังกล่าวต้องมีการคำนวณได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน ซึ่งกระบวนการทำงานของ บัญชีเงินเดือน จะประกอบด้วย 3 เรื่องหลักคือ การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการนำส่ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ดังนั้นเจ้าของกิจการจะต้องมาทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ บัญชีเงินเดือน ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ การขึ้นทะเบียนประกันสังคมมีวิธีการทำยังไงบ้าง ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว การทำกิจการที่มีพนักงานจำนวนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปนั้น ตามกฎหมายระบุว่านายจ้างต้องเป็นผู้จัดการทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างทุกคน เพื่อที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่ช่วยเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิต ซึ่งตรงส่วนนี้กิจการจะต้องมีการทำ บัญชีเงินเดือน ด้วย โดยปัจจุบันมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นตามกัน ผู้ประกอบการใหม่ส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ลำดับขั้นตอนการส่งประกันสังคม หรือการยื่นประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง  ซึ่งการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์ม สปส.1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส.1-10 ส่วนที่ 2 แล้วทำการนำส่งให้ประกันสังคมทราบภายใน 15 วันของค่าจ้างหรือเงินเดือนแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการคุ้มครองเดือนแห่งการทำงาน และไม่ลืมกรอกบัญชีเงินเดือนให้ครบถ้วน โดยค่าตอบแทนที่ถือเป็นค่าจ้างต้องยื่นประกันสังคม มีดังนี้ เงินเดือน ค่าครองชีพ…