นิติบุคคลอย่าลืม ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

นิติบุคคลอย่าลืม ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) เมื่อเจ้าของกิจการตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการจัดทำภาษีนิติบุคคล เพื่อยื่นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบาทสำคัญของภาษีนิติบุคคล คือภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิ  นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี กิจการจะต้องยื่นภาษีครึ่งปี หรือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ซึ่งข้อมูลที่กิจการจะต้องนำมาประกอบการยื่นแบบหลักเกณฑ์ ทางกิจการจำเป็นต้องทราบและดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อไม่ให้กิจการสะดุดจากการตรวจสอบของกรมสรรพากร   ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) คืออะไร ยื่นภาษีครึ่งปี เมื่อไหร่   ภ.ง.ด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นแบบฟอร์มที่บริษัทหรือห้างร้านนิติบุคคลต้องกรอกแจ้งรายละเอียดลงไปเพื่อยื่นให้กับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีครบ 12 เดือน มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี)  โดยช่วงเวลายื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) หากยื่น ภ.ง.ด.51 แบบกระดาษ วันสุดท้าย ภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี แต่ถ้ายื่นแบบ Online ผ่านระบบ E-FILING…