ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับ การจ่ายเงินปันผล ก่อนเลิกกิจการ

ตามหลักเกณฑ์เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หากมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี กิจการสามารถจ่ายเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่ง การจ่ายเงินปันผล จะต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น หากกิจการขาดทุนสะสมอยู่จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หรือหากกิจการมีกำไรมากพอสมควรก็ให้กรรมการมีมติจ่ายในระหว่างรอบปีบัญชีเป็นเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วถ้าหากเกิดประเด็นในกรณีจะเลิกกิจการ บริษัทมี การจ่ายเงินปันผล อย่างไร และมีวิธีการใดบ้าง เมื่อรู้แบบนี้แล้วกิจการและผู้ถือหุ้นควรมีความเข้าใจ และวางแผนจัดการเรื่องเงินปันผลก่อนการเลิกกิจการให้ดี โดยมีรายละเอียดที่สามารถอธิบายได้ดังนี้  การจ่ายเงินปันผล ต้องเสียภาษีอย่างไรบ้าง เนื่องจากเงินปันผลจ่ายจากกำไรของกิจการ ดังนั้นกำไรในส่วนนี้คือกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการแล้ว จากนั้นก่อนที่จะมี การจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น กิจการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และส่งแบบยื่นเพื่อชำระภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ซึ่งอัตราภาษีที่ต้องหัก และแบบยื่นภาษีที่ต้องนำส่งอธิบายได้ดังนี้ – คนไทย (ภ.ง.ด.2) หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%  – นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ภ.ง.ด.2) หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%  – นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ภ.ง.ด.2) ได้รับยกเว้น ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  – นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติ…