ภาษีชาวนา ที่ต้องรู้!

อาชีพเกษตรกรปลูกข้าว หรือที่เรารู้จักกันในอาชีพ “ชาวนา” ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ก็เป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากสภาพอากาศ ราคาข้าวที่ผันผวน และโรคระบาดต่างๆ   นอกจากนี้ รู้หรือไม่ว่าชาวนายังต้องแบกรับภาระภาษีอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชาวนามีรายได้น้อยลง ดังนั้น ไปทำความเข้าใจกับ ภาษีชาวนา กันว่ามีอะไรบ้าง หรือภาษีไหน ลักษณะใดได้ยกเว้นภาษีกันบ้าง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องยอมรับว่าเกษตรกรปลูกข้าว หรือชาวนาส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในนามบุคคลธรรมดา ไม่ได้มีการจดทะเบียนบเป็นนิติบุคคล ดังนั้น ภาษีชาวนา ที่เกี่ยวข้องหลักๆ คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งหากเป็นเกษตรกรทั่วไป เช่น เกษตรกรปลูกพืช ผัก ไม้ยืนต้น เมื่อมีเงินได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร จำเป็นต้องเสียภาษีตามมาตรา 40(8) ถือเป็นเงินได้จากธุรกิจการเกษตรที่ได้มาโดยมุ่งเน้นการค้าหรือหาผลกำไร แต่ถ้าหากเป็นเกษตรกรปลูกข้าวขาย หรือชาวนานั้น สามารถแบ่งเป็น ภาษีชาวนา ที่ต้องเสียได้ดังนี้ 1.ยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นชาวนาไม่ใช่เกษตรกรอื่น สำหรับชาวนาปลูกข้าวขายเอง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นชาวนา ตามมาตรา 42(15) เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  “(15) เงินได้ของชาวนาที่ได้จากการขายข้าวอันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือครอบครัวได้ทำเอง” (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2504 ใช้บังคับสำหรับเงินได้ปีภาษี 2505 เป็นต้นไป)…