การแจกของช่วงปีใหม่บันทึก ค่าใช้จ่ายของกิจการ อย่างไรให้หักภาษีได้

เชื่อว่าทุกเทศกาลโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ บริษัทต่างๆ ต้องมองหากระเช้าของขวัญ ของแจกเพื่อมอบให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีที่ได้ร่วมการค้ากันมาอย่างยาวนาน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทควรคำนึงถึงเรื่อง ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกระเช้าของขวัญ ของแจกเหล่านี้ด้วย โดยราคาของขวัญของแจกก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียว 

ดังนั้นในบทความนี้ เราจะอธิบายถึงเรื่องของขวัญของแจกในช่วงปีใหม่ และ ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะช่วยให้กิจการทำการเลือกซื้อของขวัญได้อย่างถูกต้อง จากทั้งมุมมองทางการเงินและความสุขของผู้รับของขวัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายของกิจการ คืออะไรใครรู้บ้าง

ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้จ่ายไป ซึ่ง ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่ได้จ่ายไปมีผลทำให้เงินสดลดลงและทำให้เงินลงทุนลดลงด้วย โดยค่าใช้จ่ายของกิจการเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ ซึ่งการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารทุกระดับ

โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม ค่าใช้จ่ายของกิจการ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น การกำหนดวงเงินค่าใช้จ่าย การอนุมัติค่าใช้จ่าย การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นการแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้ากิจการควรพิจารณาการซื้อของขวัญและของขวัญของแจกนั้นๆ สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ซึ่งเป็นประเด็นทางภาษีที่กิจการควรทำการศึกษาให้ดี 

กรณีกิจการแจกของขวัญปีใหม่ กระเช้าของขวัญให้ลูกค้า หุ้นส่วน สามารถนำมาหักเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการ ทางภาษีได้หรือไม่

ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำต่อๆ กันมาทุกปี สำหรับบริษัทและลูกค้า รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ คือจะต้องมีการนำกระเช้าของขวัญหรือของขวัญอื่นๆ ไปสวัสดีปีใหม่ มอบให้กับลูกค้าและหุ้นส่วนผู้ให้การสนับสนุนกันมาตลอดทั้งปี ซึ่งของขวัญที่นำไปมอบให้นั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กฎหมายกำหนดว่ากระเช้าของขวัญหรือของชำร่วยที่ให้แก่ลูกค้า ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม แต่สามารถทำให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ โดยต้องทำเป็นค่ารับรองตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดคือ    
– เป็นการให้ของขวัญ หรือรายจ่ายตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ
– เป็นการจ่ายรับรองให้กับบุคคลภายนอก
– ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และมีหลักฐานการจ่ายอย่างถูกต้อง
– ค่าสิ่งของที่กิจการสามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ถ้าเป็นสิ่งของราคาต้องไม่เกิน 2,000 บาท ต่อชิ้น (รวม VAT) และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 0.3% ของยอดรายได้ ยอดขาย หรือทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ขึ้นอยู่กับว่ายอดไหนมากที่สุด และต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 

ภาษีซื้อ ของขวัญสวัสดีปีใหม่หรือของชำร่วยที่กิจการมอบให้ลูกค้า หุ้นส่วน จัดเป็นภาษีซื้อต้องห้าม เนื่องจากกฎหมายถือเป็นค่ารับรอง จึงไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้ แต่สามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายค่ารับรองได้   

ภาษีขาย ถ้ากิจการนำของขวัญไปมอบให้ลูกค้า หรือหุ้นส่วนเพื่อสวัสดีปีใหม่ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ถือเป็นการขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องนำมูลค่าของขวัญดังกล่าวไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมออกใบกำกับภาษีด้วย ยกเว้นเสียแต่ว่าของขวัญเหล่านี้ เข้าเงื่อนไขเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งประกอบด้วย
– ต้องเป็นของขวัญที่เป็นสินค้าจำพวกปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยมีชื่อของผู้ประกอบการ ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่
– มูลค่าของขวัญหรือของชำร่วยที่มอบให้ลูกค้า หุ้นส่วน จะต้องมีราคาไม่สูงเกินไป แต่ถ้าหากกิจการอยากมอบของขวัญที่มีราคาสูงให้แก่ลูกค้า ก็สามารถทำได้แต่ต้องเสียภาษีมูลเพิ่มด้วย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของขวัญที่กิจการมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ตามประเพณี ถือว่าเป็นการขายสินค้า กิจการไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 

กรณีกิจการจ้างทำการ์ดปีใหม่เพื่อแจกให้ลูกค้า กิจการสามารถหักเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการ ทางภาษีได้หรือไม่

ในกรณีนี้หากผู้รับจ้างไม่ได้ผลิตขายเป็นปกติทั่วไป แต่เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งสินค้าจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ลูกค้าตกลงจะยอมรับสินค้าที่ตรงตามคำสั่งของตนเท่านั้น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ให้บริษัทในอัตราร้อยละ 3 ตาม ข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/25428ฯ แต่หากเป็นการผลิตขายเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้ว การจ่ายเงินได้ดังกล่าวจะถือเป็นการซื้อสินค้า ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย (ข้อมูลจากกรมสรรพากร) 

โดยรายจ่ายจากการจ้างทำการ์ดอวยพรให้กับลูกค้า ถือเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองลูกค้า จึงสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้

ดังนั้นของขวัญที่ใช้แจกในช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจการควรให้ความสนใจเพื่อที่จะสามารถวางแผนการซื้อของขวัญและออกแบบงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้กิจการสามารถเลือกซื้อของขวัญที่ตรงตามความต้องการและทำให้ลูกค้ารวมถึงหุ้นส่วนมีความสุข นอกจากนี้อย่าลืมพิจารณาการวางแผนค่าใช้จ่ายของกิจการที่เกี่ยวข้องกับของแจกช่วงปีใหม่ แต่หากกิจการต้องการที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวว่าเข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการทางภาษีได้หรือไม่ นักบัญชีการเงินผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำตอบในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน