คิดจะปลูกกาแฟ…ต้องเข้าใจระบบ ภาษีกาแฟ

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเครื่องดื่มยอดนิยมติดอันดับตลอดกาลคงหนีไม่พ้นกาแฟ ด้วยรสชาติ กลิ่นหอมเข้มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คอกาแฟต้องหลงใหล จึงทำให้ธุรกิจและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และจากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรปลูกขายได้สูงขึ้น รวมถึงการส่งออกกาแฟสำเร็จรูปมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาตลาดโลกที่สูงขึ้นและความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากกระแสของความนิยมดื่มกาแฟคั่วบด และกาแฟสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นประกอบกับมีการส่งออกกาแฟสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากมองในมุนของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคส่วนต่าง ๆ ของการผลิตกาแฟ ตลอดไปจนถึงการค้า มีหลายส่วนมากมายที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผู้ผลิตกาแฟ ตลอดไปจนถึงผู้ค้ากาแฟ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวข้องกับ ภาษีกาแฟ ทั้งสิ้น แล้วมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสามารถอธิบายได้ดังนี้ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จะต้องเสีย ภาษีกาแฟ หรือไม่ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจำเป็นต้องเสียภาษี ในกรณีการเสีย ภาษีกาแฟ สามารถอธิบายได้ 3 กรณีดังนี้    กรณีที่ 1 กรณีเป็นเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา แล้วมีรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดกาแฟ เกษตรกรจะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถคำนวณภาษีโดยการนำเงินได้มาหักออกด้วยค่าใช้จ่าย ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายมี 2 วิธีด้วยกันคือ  – เลือกหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่จะต้องทำบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาสารเคมี ฯลฯ – เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาในอัตราร้อยละ 60 แต่สามารถลดภาระการทำบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายลงได้  ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามแบบ ภ.ง.ด.94…

ปลูกทุเรียนเสียภาษี อะไรบ้าง

จะเห็นได้ว่าผลไม้ที่มีชื่อว่าทุเรียนเป็นที่สนใจในกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก แล้วถ้าหากเป็นเกษตรกรมือใหม่เพิ่งมาปลูกทุเรียน นอกจากวิธีการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้ว ในมุมของภาษีเชื่อว่ามีเกษตรกรจำนวนไม่น้อย ที่ยังมีข้อสงสัยหรือคำถามว่า หากจะ ปลูกทุเรียนเสียภาษี หรือไม่  และถ้าเสียภาษีจะต้องเสียภาษีในกรณีไหนบ้าง ซึ่งการขายทุเรียนในแต่ละปีก็มีรายได้ที่ไม่แน่นอน แล้วเราจะมีการจัดการภาษีอย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความดังนี้   ใช้ที่ดินปลูกทุเรียนเสียภาษีที่ดินหรือไม่  ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นผู้ครอบครองที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็ตาม ทั้งรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีชื่ออยู่ในทะเบียนเอกสารสิทธิหรือปรากฏเข้าครอบครอง เจ้าของที่ดิน เช่น เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือผู้ครอบครองและผู้ถือประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เช่น เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรที่ใช้ที่ดินของรัฐ มีหน้าที่เสียภาษีที่ดิน โดยอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1.ที่ดินทำการเกษตรปลูกทุเรียนเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ดินมูลค่า 0 – 75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (ล้านละ 100 บาท) ที่ดินมูลค่า 75 – 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท) ที่ดินมูลค่า 100 – 500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%…

ภาษีชาวนา ที่ต้องรู้!

อาชีพเกษตรกรปลูกข้าว หรือที่เรารู้จักกันในอาชีพ “ชาวนา” ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ก็เป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากสภาพอากาศ ราคาข้าวที่ผันผวน และโรคระบาดต่างๆ   นอกจากนี้ รู้หรือไม่ว่าชาวนายังต้องแบกรับภาระภาษีอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชาวนามีรายได้น้อยลง ดังนั้น ไปทำความเข้าใจกับ ภาษีชาวนา กันว่ามีอะไรบ้าง หรือภาษีไหน ลักษณะใดได้ยกเว้นภาษีกันบ้าง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องยอมรับว่าเกษตรกรปลูกข้าว หรือชาวนาส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในนามบุคคลธรรมดา ไม่ได้มีการจดทะเบียนบเป็นนิติบุคคล ดังนั้น ภาษีชาวนา ที่เกี่ยวข้องหลักๆ คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งหากเป็นเกษตรกรทั่วไป เช่น เกษตรกรปลูกพืช ผัก ไม้ยืนต้น เมื่อมีเงินได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร จำเป็นต้องเสียภาษีตามมาตรา 40(8) ถือเป็นเงินได้จากธุรกิจการเกษตรที่ได้มาโดยมุ่งเน้นการค้าหรือหาผลกำไร แต่ถ้าหากเป็นเกษตรกรปลูกข้าวขาย หรือชาวนานั้น สามารถแบ่งเป็น ภาษีชาวนา ที่ต้องเสียได้ดังนี้ 1.ยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นชาวนาไม่ใช่เกษตรกรอื่น สำหรับชาวนาปลูกข้าวขายเอง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นชาวนา ตามมาตรา 42(15) เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  “(15) เงินได้ของชาวนาที่ได้จากการขายข้าวอันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือครอบครัวได้ทำเอง” (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2504 ใช้บังคับสำหรับเงินได้ปีภาษี 2505 เป็นต้นไป)…

ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับ การจ่ายเงินปันผล ก่อนเลิกกิจการ

ตามหลักเกณฑ์เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หากมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี กิจการสามารถจ่ายเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่ง การจ่ายเงินปันผล จะต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น หากกิจการขาดทุนสะสมอยู่จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หรือหากกิจการมีกำไรมากพอสมควรก็ให้กรรมการมีมติจ่ายในระหว่างรอบปีบัญชีเป็นเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วถ้าหากเกิดประเด็นในกรณีจะเลิกกิจการ บริษัทมี การจ่ายเงินปันผล อย่างไร และมีวิธีการใดบ้าง เมื่อรู้แบบนี้แล้วกิจการและผู้ถือหุ้นควรมีความเข้าใจ และวางแผนจัดการเรื่องเงินปันผลก่อนการเลิกกิจการให้ดี โดยมีรายละเอียดที่สามารถอธิบายได้ดังนี้  การจ่ายเงินปันผล ต้องเสียภาษีอย่างไรบ้าง เนื่องจากเงินปันผลจ่ายจากกำไรของกิจการ ดังนั้นกำไรในส่วนนี้คือกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการแล้ว จากนั้นก่อนที่จะมี การจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น กิจการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และส่งแบบยื่นเพื่อชำระภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ซึ่งอัตราภาษีที่ต้องหัก และแบบยื่นภาษีที่ต้องนำส่งอธิบายได้ดังนี้ – คนไทย (ภ.ง.ด.2) หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%  – นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ภ.ง.ด.2) หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%  – นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ภ.ง.ด.2) ได้รับยกเว้น ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  – นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติ…

อัพเดต! ค่าธรรมเนียมจดบริษัท & จดแก้ไขของกรมพัฒน์ หลัง 1 ม.ค.67 

ตั้งแต่เข้าสู่ปี พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป ใครที่กำลังคิดจะจดบริษัทคงทราบกันดีว่า ค่าธรรมเนียมจดบริษัท ที่จดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับไปเป็นเท่าเดิมแล้ว ซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจ และส่งเสริมให้ทุกคนเลือกใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ กระทรวงพาณิชย์จึงลด 30% สำหรับอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด   ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2563 ลดเพิ่มให้เป็น 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566         โดยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ลดเหลือ 2,750 บาท จากอัตราเดิม 5,500 บาท…

การแจกของช่วงปีใหม่บันทึก ค่าใช้จ่ายของกิจการ อย่างไรให้หักภาษีได้

เชื่อว่าทุกเทศกาลโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ บริษัทต่างๆ ต้องมองหากระเช้าของขวัญ ของแจกเพื่อมอบให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีที่ได้ร่วมการค้ากันมาอย่างยาวนาน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทควรคำนึงถึงเรื่อง ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกระเช้าของขวัญ ของแจกเหล่านี้ด้วย โดยราคาของขวัญของแจกก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียว  ดังนั้นในบทความนี้ เราจะอธิบายถึงเรื่องของขวัญของแจกในช่วงปีใหม่ และ ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะช่วยให้กิจการทำการเลือกซื้อของขวัญได้อย่างถูกต้อง จากทั้งมุมมองทางการเงินและความสุขของผู้รับของขวัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายของกิจการ คืออะไรใครรู้บ้าง ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้จ่ายไป ซึ่ง ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่ได้จ่ายไปมีผลทำให้เงินสดลดลงและทำให้เงินลงทุนลดลงด้วย โดยค่าใช้จ่ายของกิจการเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ ซึ่งการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารทุกระดับ โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม ค่าใช้จ่ายของกิจการ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น การกำหนดวงเงินค่าใช้จ่าย การอนุมัติค่าใช้จ่าย การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นการแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้ากิจการควรพิจารณาการซื้อของขวัญและของขวัญของแจกนั้นๆ สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ซึ่งเป็นประเด็นทางภาษีที่กิจการควรทำการศึกษาให้ดี  กรณีกิจการแจกของขวัญปีใหม่ กระเช้าของขวัญให้ลูกค้า หุ้นส่วน สามารถนำมาหักเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการ ทางภาษีได้หรือไม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำต่อๆ กันมาทุกปี สำหรับบริษัทและลูกค้า รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ คือจะต้องมีการนำกระเช้าของขวัญหรือของขวัญอื่นๆ ไปสวัสดีปีใหม่ มอบให้กับลูกค้าและหุ้นส่วนผู้ให้การสนับสนุนกันมาตลอดทั้งปี…

ภาษีแจกของขวัญ ของรางวัล ที่กิจการควรรู้

ทุกๆ ช่วงเทศกาลรื่นเริงอย่างเช่นปีใหม่ เชื่อว่าหลายบริษัทจะต้องเตรียมจัดงานสังสรรค์ให้กับพนักงานในองค์กร ทั้งเลี้ยงอาหาร และที่ขาดไม่ได้คือจับฉลากแจกของรางวัลของขวัญปีใหม่ ทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ ซึ่งของขวัญ ของรางวัลเป็นที่นิยมในการมอบให้กันในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่ หรือเทศกาลสำคัญอื่นๆ  นอกจากการมอบกระเช้าของขวัญจะเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยแล้ว ยังถือเป็นการมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้รับอีกด้วย  แต่ที่อาจมองข้ามคือ กิจการต้องไม่ลืมวางแผนภาษีแจกของขวัญ ของรางวัล และกระเช้าปีใหม่ที่นิยมให้กับพนักงานและลูกค้ากันแบบฟรีๆ เหล่านี้ด้วย ไม่เช่นนั้นอาจโดนภาษีถามหาถึงที่อย่างแน่นอน เพราะเนื่องจากของขวัญ หรือแม้แต่กระเช้าปีใหม่ที่กิจการนำมาให้กับพนักงานและลูกค้า มีมูลค่าแตกต่างกัน และมีเงื่อนไขการเสียภาษีไม่เหมือนกัน ซึ่งมีทั้งได้ยกเว้นภาษีและแบบที่ต้องเสียภาษี รวมถึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ต่างกันด้วย ดังนั้น ทั้งในมุมของกิจการและพนักงานที่ได้รับของขวัญ รวมถึงขอขวัญที่ให้กับลูกค้า จะต้องจัดการภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของขวัญปีใหม่นี้ต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ซื้อกระเช้าของขวัญมอบให้ลูกค้า ต้องเสีย ภาษีแจกของขวัญ หรือไม่ ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือการเปิดแนะนำสินค้าใหม่ โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากรและ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ส่วนภาษีขาย  หากกระเช้าของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควรแล้ว บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 79(4)…

ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร (ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร)

ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร …ความน่าเชื่อถือของการทำธุรกิจใดๆ นอกเหนือจากควรจดบริษัทเป็นนิติบุคคลแล้ว ธุรกิจที่จดทะเบียนการค้า ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจทั่วประเทศ มักนิยมเลือกจดทะเบียนการค้าเนื่องจากมีความเป็นอิสระในการทำธุรกิจสูง กระทั่งเกิดคำว่า “ทะเบียนพาณิชย์” ขึ้น ทำให้ช่วงหลังมานี้ธุรกิจต่างๆ เกิดความสับสนว่า ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร ตนเองควรจดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนพาณิชย์กันแน่  ทั้งนี้ ตามหลักการแล้ว “ทะเบียนการค้า” มีความหมายเหมือน “ทะเบียนพาณิชย์” แต่สมัยก่อนใช้คำว่าทะเบียนการค้า และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่าทะเบียนพาณิชย์แทน แต่ถ้าเจ้าของกิจการยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดลึกๆ ดังต่อไปนี้ อย่าเพิ่งตัดสินใจจดทะเบียนพาณิชย์เด็ดขาด!         เจาะลึก… ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไรนั้น คงพอทราบกันไปบ้างแล้ว ซึ่งทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ มีความหมายเหมือนกัน วิธีการจดทะเบียน หรือรายละเอียดต่างๆ ก็เหมือนกัน ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ทำธุรกิจค้าขาย ทั้งการค้าขายแบบทั่วไปและการขายออนไลน์ตามประเภทที่กฎหมายกำหนด จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์  หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจค้าขายและบริการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ก็มีทั้งธุรกิจที่บังคับต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ “ทำไมต้องจด ทะเบียนพาณิชย์ และใครบ้างที่ต้องจด” ทั้งนี้ ทะเบียนพาณิชย์แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1.ทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้าบุคคลธรรมดา) สามารถจดทะเบียนได้ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ที่ประกอบกิจการตรงกับที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์…

นิติบุคคลอย่าลืม ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

นิติบุคคลอย่าลืม ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) เมื่อเจ้าของกิจการตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการจัดทำภาษีนิติบุคคล เพื่อยื่นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบาทสำคัญของภาษีนิติบุคคล คือภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิ  นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี กิจการจะต้องยื่นภาษีครึ่งปี หรือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ซึ่งข้อมูลที่กิจการจะต้องนำมาประกอบการยื่นแบบหลักเกณฑ์ ทางกิจการจำเป็นต้องทราบและดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อไม่ให้กิจการสะดุดจากการตรวจสอบของกรมสรรพากร   ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) คืออะไร ยื่นภาษีครึ่งปี เมื่อไหร่   ภ.ง.ด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นแบบฟอร์มที่บริษัทหรือห้างร้านนิติบุคคลต้องกรอกแจ้งรายละเอียดลงไปเพื่อยื่นให้กับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีครบ 12 เดือน มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี)  โดยช่วงเวลายื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) หากยื่น ภ.ง.ด.51 แบบกระดาษ วันสุดท้าย ภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี แต่ถ้ายื่นแบบ Online ผ่านระบบ E-FILING…

บัญชีเงินเดือน คืออะไร ใครบ้างที่ต้องทำ

การจ่ายเงินเดือน ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานทางด้านบัญชีที่สำคัญ ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายของบริษัท และข้อมูลดังกล่าวต้องมีการคำนวณได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน ซึ่งกระบวนการทำงานของ บัญชีเงินเดือน จะประกอบด้วย 3 เรื่องหลักคือ การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการนำส่ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ดังนั้นเจ้าของกิจการจะต้องมาทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ บัญชีเงินเดือน ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ การขึ้นทะเบียนประกันสังคมมีวิธีการทำยังไงบ้าง ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว การทำกิจการที่มีพนักงานจำนวนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปนั้น ตามกฎหมายระบุว่านายจ้างต้องเป็นผู้จัดการทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างทุกคน เพื่อที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่ช่วยเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิต ซึ่งตรงส่วนนี้กิจการจะต้องมีการทำ บัญชีเงินเดือน ด้วย โดยปัจจุบันมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นตามกัน ผู้ประกอบการใหม่ส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ลำดับขั้นตอนการส่งประกันสังคม หรือการยื่นประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง  ซึ่งการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์ม สปส.1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส.1-10 ส่วนที่ 2 แล้วทำการนำส่งให้ประกันสังคมทราบภายใน 15 วันของค่าจ้างหรือเงินเดือนแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการคุ้มครองเดือนแห่งการทำงาน และไม่ลืมกรอกบัญชีเงินเดือนให้ครบถ้วน โดยค่าตอบแทนที่ถือเป็นค่าจ้างต้องยื่นประกันสังคม มีดังนี้ เงินเดือน ค่าครองชีพ…