อัพเดต! ค่าธรรมเนียมจดบริษัท & จดแก้ไขของกรมพัฒน์ หลัง 1 ม.ค.67 

ตั้งแต่เข้าสู่ปี พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป ใครที่กำลังคิดจะจดบริษัทคงทราบกันดีว่า ค่าธรรมเนียมจดบริษัท ที่จดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับไปเป็นเท่าเดิมแล้ว ซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจ และส่งเสริมให้ทุกคนเลือกใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ กระทรวงพาณิชย์จึงลด 30% สำหรับอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด  

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2563 ลดเพิ่มให้เป็น 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566        

โดยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ลดเหลือ 2,750 บาท จากอัตราเดิม 5,500 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียมลเหลือ 500 บาท จากเดิม 1,000 บาท การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อ 1 ครั้ง 

และตอนนี้ ค่าธรรมเนียมจดบริษัท ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Registration) ได้กลับมาเท่าแบบ walk in เแล้ว ซึ่งจะขึ้น ค่าธรรมเนียมจดบริษัท และจดแก้ไขอื่นๆ ของกรมพัฒน์เป็นเท่าไหร่บ้าง ไปติดตามพร้อมกัน  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคล & จดแก้ไขของกรมพัฒน์ 2567

จดทะเบียนบริษัทจำกัด (บจก.)

1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 500 บาท

1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 50 บาท

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000+ บาท)

1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5,000,000 บาท 25,000 บาท

2.จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ (นอกจากการเพิ่มทุน)

2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ (นอกจากการเพิ่มทุน) 400 บาท

2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ (นอกจากการเพิ่มทุน)

(1) ทุทนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 400 บาท

(2) ทุนจดทะเบียนทุก 100.000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 50 บาท

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท) 

(3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000 บาท

3.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000 บาท

3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500 บาท  

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000 บาท

4.จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด 5,000 บาท

5.จดทะเบียนการแปรสภาพสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000 บาท

5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500 บาท

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป 250,000 บาท

6.จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท

6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) 400 บาท

6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน 500 บาท

คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท 500 บาท

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป 250,000 บาท

6.3 จดทะเบียนลดทุน 400 บาท

6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ 400 บาท

6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ 400 บาท

6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ 400 บาท

6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 400 บาท

6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 400 บาท

6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400 บาท

6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา 400 บาท

6.11 จดทะเบียนรายการอื่นๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400 บาท

7.จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี 400 บาท

8.จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400 บาท

9.จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400 บาท

10.จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี 400 บาท

11.จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400 บาท

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000 บาท

1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท 100 บาท

1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000 บาท

2.จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน 2,000 บาท

3.จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน 400 บาท

4.จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 400 บาท

5.จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400 บาท

6.จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่ คนละ 300 บาท

7.จดทะเบียนหุ้นส่วนออก คนละ 300 บาท

8.จดทะเบียนแก้ไขทุน

8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300 บาท

8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000 บาท

9.จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300 บาท

10.จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน คนละ 300 บาท

11.จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ 400 บาท

12.จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ 400 บาท

13.จดทะเบียนแก้ไขตรา 400 บาท

14.จดทะเบียนรายการอื่นๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400 บาท

15.จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 400 บาท

16.จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400 บาท

17.จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400 บาท

18.จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี 400 บาท

19.จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400 บาท

ด้วยเหตุนี้หากคุณกำลังคิดจะจดบริษัทเป็นนิติบุคคล จะต้องเสีย ค่าธรรมเนียมจดบริษัท เพิ่มขึ้นถึง 50% จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องค่าใช้จ่ายในการจดบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการรายจ่ายได้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ที่สุด ดังนั้น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและวางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจจดบริษัท ว่าถึงเวลาที่คุณควรจดบริษัทแล้วจริงหรือไม่