ยื่นภาษี : จำเป็นหรือไหม? รายได้เท่าไหร่ต้องยื่นภาษีที่คุณต้องรู้

เมื่อมีรายได้จะยื่นหรือไม่ ยื่นภาษี ดี?  บุคคลในทุกอาชีพที่มีเงินได้ล้วนมีหน้าที่เสียภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนไม่ว่าในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีจะมีบทลงโทษตามมา โดยผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยระบุถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงและการใช้สิทธิ์ประโยชน์ เช่น การขอคืนภาษี เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีคนจำนวนมากเกิดความสับสนและยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการยื่นภาษี บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่า การ ยื่นภาษี = การเสียภาษี แต่ในความเป็นจริงเมื่อคุณมีรายได้ทั้งปีไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีคุณก็ยังต้อง ยื่นภาษี อยู่ดี แล้วรายได้เท่าไรถึงจะเสียภาษี เป็นคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ ดังนี้ รู้หรือไม่…มีรายได้ถึงเกณฑ์ไม่ยื่นภาษีมีความผิดตามกฎหมาย กรณีมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องยื่นภาษี หากไม่ยื่นภาษีถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยต้องระวางโทษค่าปรับยื่นแบบล่าช้าตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากรดังนี้ หมายเหตุ : ถ้าคำนวณแล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระ กรมสรรพากรจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ของยอดภาษีที่ต้องเสียต่อเดือน   ผู้มีรายได้แบบไหน ที่ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี บุคคลธรรมดา ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยไม่จำกัดอายุ ความสามารถ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา และไม่ว่าบุคคลนั้น จะเป็นผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ภิกษุ สามเณร คนวิกลจริต และจะมีถิ่นที่อยู่ในหรือต่างประเทศก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวมีเงินได้ กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล…

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์…ควรศึกษาภาษีขายของออนไลน์อะไรบ้าง

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์…ควรศึกษาภาษีขายของออนไลน์อะไรบ้าง การเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการค้าขายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าควบคู่ไปกับการเปิดหน้าร้านทำการซื้อขายโดยไร้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และเวลา อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนในการเปิดหน้าร้าน และสามารถจัดการดูแลได้ง่ายก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาเปิดร้านค้าแบบออนไลน์กันมากขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางการค้าบนโลกออนไลน์มีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอขายสินค้าผ่านการไลฟ์สด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ว่าจะสามารถเล็งเห็นโอกาสในการทำการค้าจากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบไหนดี ดังนั้นเมื่อพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เกิดขึ้น สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทจะเป็นเรื่องของ ภาษีขายของออนไลน์ แล้วภาษีที่ว่านี้มีอะไรบ้าง ลองมาค้นคว้าหาคำตอบไปพร้อมๆ กันได้เลย ภาษีขายของออนไลน์คืออะไร มีอะไรบ้าง สำหรับช่องทางออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook Instagram Line Lineshop ฯลฯ ภาษีขายของออนไลน์ ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการค้าขายออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้มีรายได้จำเป็นต้องทราบก่อนว่า บุคคลธรรมดาเมื่อมีรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือน 60,000 บาท/ปี ต้องยื่นภาษี โดยมีภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.ภาษีบุคคลธรรมดา  เมื่อมีการค้าขายสินค้าออนไลน์เกิดขึ้น หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะมีวิธีการคำนวณ 2 แบบ คือ – (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย แล้วนำมาเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามอัตราภาษีก้าวหน้าหรือแบบขั้นบันได ดังนี้…

ใครควรจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บ้าง

การจัดเก็บภาษีอากรของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ ของรัฐ นอกจากนี้ภาษีอากรยังเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการกระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจการค้า รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน อย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ใช้ในประเทศไทยก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแบบการบริโภค ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร    ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ และจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 สำหรับการส่งออกอยู่ในอัตราร้อยละ 0 ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือการให้บริการที่อยู่ในการบังคับของภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ามีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ก็จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยให้ยื่นจดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท แต่ถ้าหากมีรายได้ตลอดทั้งปีเท่ากับ 1.8 ล้านบาทพอดี ยังถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ยังไม่ต้องจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม และหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อขายสินค้าหรือบริการจะต้องออกใบกำกับภาษีเพื่อที่จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า หรือการบริการพร้อมทั้งให้ใบกำกับภาษีแก่ผู้ซื้อสินค้า  และผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้กรมสรรพากรทุกๆ เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีใครบ้าง  ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือบุคคลดังต่อไปนี้  1.ผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ นิติบุคคล ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ…